Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84946234XXX 330 00:05:32
2 84838372XXX 300 00:04:52
3 84858720XXX 195 00:03:02
4 84915129XXX 180 00:02:52
5 84853823XXX 150 00:00:00
6 84915749XXX 150 00:00:00
7 84856644XXX 150 00:00:00
8 84943869XXX 150 00:00:00
9 84918604XXX 150 00:00:00
10 84912966XXX 150 00:00:00