Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84919546XXX 150 00:00:00
2 84916325XXX 150 00:00:00
3 84911046XXX 150 00:00:00
4 84913773XXX 150 00:00:00
5 84943584XXX 150 00:00:00
6 84918550XXX 150 00:00:00
7 84914228XXX 150 00:00:00
8 84914173XXX 150 00:00:00
9 84389981XXX 150 00:00:00
10 84913666XXX 150 00:00:00