Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84852034XXX 100 00:00:00
2 84829797XXX 100 00:00:00
3 84824044XXX 100 00:00:00