Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84834778XXX 330 00:05:27
2 84856644XXX 150 00:00:00
3 84943869XXX 150 00:00:00
4 84918604XXX 150 00:00:00
5 84912966XXX 150 00:00:00
6 84834111XXX 150 00:00:00
7 84941422XXX 150 00:00:00
8 84917326XXX 150 00:00:00
9 84917727XXX 150 00:00:00
10 84945959XXX 150 00:00:00