Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84918115XXX 150 00:00:00
2 84913408XXX 150 00:00:00
3 84919186XXX 150 00:00:00
4 84914451XXX 150 00:00:00
5 84949174XXX 150 00:00:00
6 84916062XXX 150 00:00:00
7 84919548XXX 150 00:00:00
8 84944822XXX 150 00:00:00
9 8491XXX1XXX 150 00:00:00
10 84912266XXX 150 00:00:00