Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84918115XXX 150 00:00:00
2 84919038XXX 150 00:00:00
3 84945977XXX 150 00:00:00
4 84944792XXX 150 00:00:00
5 84916062XXX 150 00:00:00
6 84914405XXX 150 00:00:00
7 84918312XXX 150 00:00:00
8 84914161XXX 150 00:00:00
9 84836665XXX 150 00:00:00
10 84912047XXX 150 00:00:00