Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84947989XXX 330 00:05:18
2 84834778XXX 330 00:05:27
3 84919280XXX 150 00:00:00
4 84941567XXX 150 00:00:00
5 84916825XXX 150 00:00:00
6 84919964XXX 150 00:00:00
7 84916062XXX 150 00:00:00
8 84859849XXX 150 00:00:00
9 84913055XXX 150 00:00:00
10 84916613XXX 150 00:00:00