Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84917740XXX 285 00:04:43
2 84915129XXX 180 00:02:52
3 84915749XXX 150 00:00:00
4 84856644XXX 150 00:00:00
5 84943869XXX 150 00:00:00
6 84912966XXX 150 00:00:00
7 84834111XXX 150 00:00:00
8 84941422XXX 150 00:00:00
9 84917727XXX 150 00:00:00
10 84913038XXX 150 00:00:00