Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
61 84913397XXX 150 00:00:00
62 84917294XXX 150 00:00:00
63 84832666XXX 150 00:00:00
64 84912317XXX 150 00:00:00
65 84948083XXX 150 00:00:00
66 84833886XXX 150 00:00:00
67 84838813XXX 150 00:00:00
68 84838877XXX 150 00:00:00
69 84813931XXX 150 00:00:00
70 84913608XXX 150 00:00:00