Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
81 84912819XXX 150 00:00:00
82 84913470XXX 150 00:00:00
83 84947856XXX 150 00:00:00
84 84912266XXX 150 00:00:00
85 84917465XXX 150 00:00:00
86 84945739XXX 150 00:00:00
87 84817XXXXXX 150 00:00:00
88 84838235XXX 150 00:00:00
89 84913230XXX 150 00:00:00
90 84919698XXX 150 00:00:00