Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
71 84813931XXX 150 00:00:00
72 84913608XXX 150 00:00:00
73 84941162XXX 150 00:00:00
74 84912054XXX 150 00:00:00
75 84918115XXX 150 00:00:00
76 84838700XXX 150 00:00:00
77 84947290XXX 150 00:00:00
78 84912137XXX 150 00:00:00
79 84913520XXX 150 00:00:00
80 84941912XXX 150 00:00:00