Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
71 84946079XXX 150 00:00:00
72 84914506XXX 150 00:00:00
73 84916913XXX 150 00:00:00
74 84911169XXX 150 00:00:00
75 84918114XXX 150 00:00:00
76 84916921XXX 150 00:00:00
77 84914016XXX 150 00:00:00
78 84949214XXX 150 00:00:00
79 84912166XXX 150 00:00:00
80 84944242XXX 150 00:00:00