Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
31 84919186XXX 150 00:00:00
32 84912309XXX 150 00:00:00
33 84912094XXX 150 00:00:00
34 84913967XXX 150 00:00:00
35 84948626XXX 150 00:00:00
36 84834096XXX 150 00:00:00
37 84919001XXX 150 00:00:00
38 8494XXX8XXX 150 00:00:00
39 84948110XXX 150 00:00:00
40 84919378XXX 150 00:00:00