Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
11 84843161XXX 150 00:00:00
12 84852955XXX 150 00:00:00
13 84912784XXX 150 00:00:00
14 84912467XXX 150 00:00:00
15 84947980XXX 150 00:00:00
16 84913163XXX 150 00:00:00
17 84916337XXX 150 00:00:00
18 84942708XXX 150 00:00:00
19 84912342XXX 150 00:00:00
20 84815102XXX 150 00:00:00