Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
51 84838390XXX 150 00:00:00
52 84913801XXX 150 00:00:00
53 84947031XXX 150 00:00:00
54 84941750XXX 150 00:00:00
55 84919833XXX 150 00:00:00
56 84913555XXX 150 00:00:00
57 84912860XXX 150 00:00:00
58 84913312XXX 150 00:00:00
59 84919865XXX 150 00:00:00
60 84915529XXX 150 00:00:00