Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
21 84845673XXX 150 00:00:00
22 84914959XXX 150 00:00:00
23 84943002XXX 150 00:00:00
24 84912895XXX 150 00:00:00
25 84912528XXX 150 00:00:00
26 84943553XXX 150 00:00:00
27 84836023XXX 150 00:00:00
28 84942113XXX 150 00:00:00
29 84947713XXX 150 00:00:00
30 84913838XXX 150 00:00:00